Hội Phụ Huynh Học Sinh - Trường Quốc Tế Tesla
Mở
Xem Thêm
Thanh Cuộn
Đóng
Trang Chủ
Xem
thêm
Gọi
Nhắn Tin

HỘI PHỤ HUYNH HỌC SINH (PTA)

Chúng tôi tập trung cao vào việc kết nối phụ huynh với cộng đồng nhà trường. Điều quan trọng nhất là phụ huynh và giáo viên thường xuyên liên lạc để đảm bảo sự tiến bộ và phát triển của học sinh. Nhà trường đánh giá cao sự tham dự và giúp đỡ của phụ huynh, đồng thời khuyến khích phụ huynh tham gia tích cực vào cộng đồng phụ huynh của nhà trường.

Hội Phụ Huynh Học Sinh

Năm học 2023 – 2024, Hội Phụ huynh Học sinh (PTA) sẽ được phụ huynh bầu vào đầu năm học. Nếu Quý Phụ huynh muốn tham gia là thành viên của PTA, quý vị có thể đề cử tên của mình trong Ngày bầu cử. Trở thành thành viên của PTA đòi hỏi rất nhiều sự cống hiến và cam kết nhưng cũng cho phép phụ huynh trở thành một phần tích cực trong cộng đồng và giúp chúng tôi phát triển nhà trường. Quý vị sẽ có nhiều cơ hội cộng tác với nhau, ở cả cấp độ trường cũng như cấp độ lớp.

1. Cấp trường:

Phụ huynh sẽ có cơ hội:

– Thảo luận về các chính sách của nhà trường liên quan đến trải nghiệm giáo dục của học sinh.

– Đưa ra các đề xuất và góp ý cho cấp lãnh đạo nhà trường từ góc nhìn của phụ huynh.

– Cùng với cấp lãnh đạo nhà trường phát triển lịch họp cho mỗi học phần.

– Sử dụng cơ sở vật chất nhà trường để tổ chức các cuộc họp chỉ có sự tham gia của đại diện phụ huynh học sinh.

2. Cấp lớp:

Phụ huynh sẽ có cơ hội:

– Phối hợp với đội ngũ giáo viên tổ chức các hoạt động trong lớp học.

– Hỗ trợ giáo viên trong các hoạt động giảng dạy bằng việc giám sát và hỗ trợ.

– Đưa ra đề xuất và khuyến nghị trong các buổi họp cấp trường để cải thiện chất lượng dịch vụ của nhà trường và của chương trình giáo dục.

Ban lãnh đạo Hội Phụ huynh:

Hội Phụ huynh cấp trường sẽ có 1 Chủ tịch, 1 Đồng Chủ tịch và 1 Thư kí có thể tự ứng cử hoặc do phụ huynh khác tiến cử, vị trí này sẽ được bầu chọn bởi các thành viên trong hội phụ huynh vào mỗi năm. Mỗi cấp lớp sẽ chỉ định một thành viên để đại diện cho cá nhân lớp đó tại các buổi họp cấp trường.

Hội Đồng Học Sinh

Học sinh ở trường cần phải có tiếng nói, chính kiến và khả năng thảo luận, đưa ra ý kiến của bản thân. Mỗi lớp từ Tiểu học đến Trung học chọn một đại diện tham gia Hội đồng Học sinh. Nhóm học sinh này thường xuyên có cơ hội gặp gỡ với một thành viên trong đội ngũ giáo viên để thảo luận về những ý tưởng và quan điểm có thể làm cho trường học trở thành một môi trường tốt hơn và hạnh phúc hơn cho tất cả Học sinh.

Đăng Ký
Tham Quan
Tham Quan
Trực Tuyến